Wie zeichnet man ab

Wie zeichnet man abWie zeichnet man ab